Rozdělení četností


Velice často se v případě statistických analýz pracuje s rozsáhlými datovými soubory. Abychom nepracovali jen s nepřehlednou změtí statistických znaků a hodnot, používáme tzv. statistické charakteristiky. První takovou charakteristikou je rozdělení četností, které nám pomůže nasbíraná data utřídit.

Prosté rozdělení četností

Nespojité znaky obvykle utřídíme tak, že veškeré hodnoty znaku, které se v souboru vyskytují seřadíme do rostoucí posloupnosti a ke každé hodnotě přiřadíme počet výskytů (statistických jednotek) této hodnoty v našem souboru.
ABSOLUTNÍ četnosti tedy vyjadřují, počet statistických jednotek, které nabývají té či oné hodnoty statistického znaku.
Součet všech absolutních četností je vždy roven počtu statistických jednotek.
RELATIVNÍ četnosti slouží zejména pro porovnávání různých rozdělení četností, lišících se svým rozsahem. Výsledné číslo relativní četnosti pro konkrétní hodnotu statistického znaku (vynásobeného 100) nám udává, kolika procent statistických jednotek našeho souboru nabývá právě této hodnoty.
Součet všech relativních četností je vždy roven 1 (100%).

KUMULATIVNÍ četnosti (absolutní nebo relativní) dávají informaci o tom, kolik statistických jednotek (jaká poměrná část - v případě relativní kumulativní četnosti) nabývá stejných nebo menších hodnot než varianta znaku, pro kterou kumulativní četnost počítáme.