Základní statistické pojmy


STATISTICKÝ SOUBOR je nenulová množina prvků, které mají z hlediska našeho zkoumání určité společné vlastnosti.
Zkoumáme-li průměrnou spotřebu paliva 10 různých automobilů, statistický soubor v našem případě obsahuje 10 prvků. Každý prvek – automobil disponuje vlastností spotřeby paliva.

STATISTICKÁ JEDNOTKA je prvkem statistického souboru.
V našem případě jednotlivá auta představují prvky statistického souboru.

ROZSAH SOUBORU představuje počet statistických jednotek ve statistickém souboru.
Rozsah našeho souboru je 10 – deset různých automobilů, u nichž zkoumáme spotřebu paliva.

STATISTICKÝ ZNAK je právě taková vlastnost (veličina), kterou u našich statistických jednotek zkoumáme.
U automobilů můžeme zkoumat statistické znaky jako např. zmíněná spotřeba paliva nebo maximální rychlost, délka, váha, počet závad a celou řadu dalších.

Kvantitativní statistické znaky lze vyjádřit číselně.
Délka, rychlost, věk, kubatura atd.
Kvalitativní statistické znaky musí být popsány slovně.
Barva, značka, typ karoserie atd.
Spojité statistické znaky mohou nabývat libovolných hodnot (z oboru reálných čísel) z určitého intervalu.V grafickém vyjádření je definiční obor konkrétního spojitého znaku představován nepřerušovanou čarou (křivkou, přímkou).
Např. rychlost automobilu může v intervalu 0 - 300 km/h nabývat hodnot: 40km/h, 50,5km/h, 65,67km/h, 132 2/3km/h atd.
Nespojité statistické znaky nemohou nabývat libovolných hodnot (z oboru reálných čísel) z určitého intervalu. Často nabývají jen několika málo hodnot z oboru celých čísel. V grafickém vyjádření představují nespojité statistické znaky jen navzájem nespojené body.
Např. hodnoty znaku "počet válců motoru" mohou být v konkrétním případě čísla 2, 3, 4, 6, 8, 12. Nikoliv však 4,54.

JEDNOROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR je statistický soubor, na jehož všech statistických jednotkách zkoumáme pouze jeden statistický znak.
Zkoumáme jen spotřebu paliva.

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR je statistický soubor, na jehož všech statistických jednotkách zkoumáme dva a více statistických znaků (dvourozměrný, trojrozměrný, atd.).
Zkoumáme spotřebu paliva, maximální rychlost a váhu všech našich automobilů (trojrozměrný statistický soubor).